ฮิต: 3754

 

เรียน  สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ มธ.

ทางสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.บ.ธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการประชุม
วันจันทร์ที่  27 กันยายน 2564  (เริ่มการประชุมในเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)

 

รูปแบบการจัดประชุม : ประชุมผ่านระบบ ZOOM
Join Zoom Meeting [For PC/Smartphone/Tablet]
Meeting ID
: 952 9450 2886

Passcode : 268341

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญผ่าน Smartphone/Tablet ต้องติดตั้ง Application ZOOM Cloud Meeting ก่อนเข้าประชุม

 

วาระการประชุมใหญ่วิสามัญ
 วาระที่ 1 : ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

 วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 วาระที่ 3 : เลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
 วาระที่ 4 : อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข้อกำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
(1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 และ

(2) ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 27 กันยายน 2564
(3) สมาชิกสามัญ ส.พ.บ.ธ. มีสิทธิลงคะแนนคนละหนึ่งเสียงเท่านั้น
(4) การลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกจะแต่งตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ ลงคะแนนแทนไม่ได้

 

ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเอกสารรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน(เอกสารแนบ) เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งนี้ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการประชุม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางฝ่ายเลขานุการ

 

หมายเหตุ :

         (1) สมาชิกทุกท่านสามารถศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผ่านทางเอกสารที่สมาคมจัดทำขึ้นมา (ตามเอกสารแนบ)

        (2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านแสดงตนในขั้นตอนการเชื่อมต่อเข้าร่วมประชุมโดยการเปิดกล้องตลอดการประชุม พร้อมทั้งระบุชื่อจริง ชื่อเล่น กลุ่ม และรุ่นปี (ตามเอกสารแนบ)

Attachments:
Download this file ([1]Minutes of the Annual General Meeting of the Year 2021.pdf)1.รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564[ ]459 kB
Download this file ([2]-Press release, selection process steps appoint the president of the association.pdf)2.ข่าวประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการเลือก ตั้งนายกสมาคม[ ]456 kB
Download this file ([3]-How to connect Zoom for TBSA's meeting(For PC).pdf)3.How to connect Zoom for TBSA's meeting(For PC)[ ]852 kB
Download this file ([4]-How to connect Zoom for TBSA's meeting(For Smart Phone).pdf)4.How to connect Zoom for TBSA's meeting(For Smart Phone)[ ]385 kB
Download this file ([5]-How to Vote  .pdf)5.How to Vote นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชย์ฯ [ ]1381 kB